دیرین دیرین | داور دقت کن!

777

مجموعه طنز «دیرین دیرین» در این قسمت به مساله بسیار مهم «رشوه و رانت» پرداخته است.