دکتر محبت محبی؛ استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی

23
️تنها راه مقابله با اثرات مخرب کرونا بر امنیت غذایی، نگاه سیستماتیک، جامعه نگر و کارشناسی همراه با تصمیم‌گیری های تخصصی چند معیاره است. ️محتواهای تولید شده در زمینه صنعت غذا اکثرا پشتوانه علمی ندارند. ️توجه به شایعات صنعت غذا موجب کاهش دسترسی مصرف کننده به مواد غذایی میگردد. ️مراکز آکادمیک مثل دانشگاه ها باید با ارائه مطالب دقیق،علمی و بیطرفانه در زمینه صنعت غذا امنیت خاطر مصرف کننده را فراهم کنند. روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
pixel