پارادایم چیست؟

103
پارادایم چیست و چرا در تعریف مساله اهمیت دارد؟
pixel