تیزر نمایش شهرک غرب (۲)

25

ساخت تیزر : مصطفی کزازی تیزر : نمایش شهرک غرب زمان اجرا : مرداد و شهریور ۱۳۹۶ مکان اجرا : اداره تئاتر.خانه نمایش

pixel