بیوآئروسل ها و اقدامات کنترلی در برابر آنها ( قسمت اول )

2,263
در اولین قسمت توسط استاد میرزایی ، دکترای مهندسی بهداشت و ایمنی کار ، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعریف آئروسل ، بیوآئروسل، انواع ، نحوه انتشار و تکثیر آنها در محیط خواهیم پرداخت - ما را همراهی بفرمایید .
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel