نگاه رهبرمعظم انقلاب نسبت به عرفا

262
رهبرمعظم انقلاب از دوران نوجوانی به دروس اخلاقی وعرفانی آقای میرزا جوادآقا تهرانی وآیه الله درافشان وآقای آشیخ مجتبی قزوینی میرفتند ایشان مرتب به دیدن آیه الله درافشان می آمدندومطالب ایشان راضبط میکردند الحق که گوهر شناس بزرگی هستند دکتررجبعلی مظلومی سه مرتبه به خدمت حضرت حجت عج مشرف شده اند وآیه الله درافشان هم، همچنین...
pixel