روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - آرنگ

398

پس از پایان دوره اتاق بازرگانی بین المللی ، آشنایی با روش های پرداخت ، روش پرداخت وصولی ، اعتبار اسنادی انواع توافق ها در اعتبار اسنادی ، بانک ها در اعتبارات اسنادی نحوه قابل استفاده بودن اعتبار و… آشنا می شوید.