رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر

1,320

مهریک شرکت انگلیسی در لندن از لباس پرنده ای رونمایی کرده که مجهز به ۵ موتور است و می تواند با سرعت ۸۸ کیلومتر برساعت پرواز کند.