بازدید وزیر صمت از شرکت تروند زعفران در شهرستان قائن استان خراسان جنوبی

61
بازدید وزیر صمت از شرکت تروند زعفران در شهرستان قائن استان خراسان جنوبی
pixel