ايا كلر براي تميز كردن سيستم ابياري قطره اي مفيد هست ؟

1,120
در اين پادكست به روش كلر زني براي تميز كردن قطره چكان ها و لوله ها اشاره مي كند
pixel