سقوط سبز درختان خطرآفرین

22
درختان بر اساس نوع گونه عمر متفاوتی دارند که بعد از پایان عمر مفید، چوب داخل تنه آنها از بین می رود و دیگر توان نگهداری از سرشاخه ها را ندارد. این درختان با آنکه ظاهرا سبز و سالم هستند، احتمال سقوطشان زیاد است؛ به همین علت به آنها درختان خطرآفرین می گویند.
pixel