کارگاه آموزشی روش‌شناسی مطالعات کودکی- بخش دوم

11
بخش دوم کارگاه روش‌شناسی مطالعات کودکی با عنوان بررسی کودکی از نگاه تاریخی با حضور مهدی یوسفی و نرگس ایمانی در تاریخ شنبه 19 تیر 1400 برگزار شد.
pixel