جعبه گشایی مرکز تلفن یستار مدل S100

252
ساعیان ارتباط (ارائه کننده راهکارهای جامع ارتباطی) تقدیم می کند: آنباکسینگ مرکز تلفن تحت شبکه Yeastar S100 | www.senatelecom.com
pixel