همایش ملی جامعه شناسی مرز

600

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان در دانشگاه کردستان برگزار شد. http://conf.uok.ac.ir/sob