پارسا خائف نفر سوم فصل اول عصر جدید شد

923
پارسا خائف نوجوان خواننده اردبیلی نفر سوم فصل اول مسابقه عصر جدید شد .پارسا خائف در پیش بینی که در باشگاه مهارت کرده بود خودش را نفر اول می دانست
pixel