عمل زیبایی بینی زولا از انگلستان توسط دکتر پیمان برومند

1,592

سفر زولا به همراه پدرش از لندن به تهران برای انجام عمل زیبایی بینی... این ویدئو یک هفته بعد از انجام عمل بینی ضبط شده است و زولا از کم و کیف عمل می گوید. زولا از جراحی خود راضی بوده و مدلی که مدنظرداشته محقق شده است. همچنین از نظر زولا و پدرش اقدامات قبل عمل و همچنین رسیدگی های بعد از عمل مورد رضایت بوده است.