مطالعه مدل آیزینگ یک بعدی و دو بعدی بوسیله شبکه های عصبی(6)

118

سخنرانی هشتم- دکتر اسماعیل اسکندری(بخش ششم)// پنجشنبه(عصر)-12 مهر 1397-دانشکده فیزیک دانشگاه تهران