پارک فناوری پردیس در نمایشگاه الکامپ- قسمت دوم

321

گزارش تصویری حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس به همراه واحدهای ستاد پارک در نمایشگاه الکامپ 28 آذر 95