معیارهای توپولوژیک و آماری برای بررسی میدانهای تصادفی کیهانی

43
دکتر سید محمد صادق موحد، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشند.
pixel