رینوپلاستی در بیمار با ترومای شدید بینی و انحراف شدید سپتوم

84

رینوپلاستی در بیمار با ترومای شدید بینی و انحراف شدید سپتوم، توسط دکتر عطا حیدری، عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران و عضو انجمن جراحان دست ایران