آیا "داروین" و "هگل" از نظریاتشان نتایج الحادی و کفرآمیز گرفتند؟

52
roshangari@ 2.8 هزار دنبال‌ کننده
آیا "داروین" و "هگل" از نظریاتشان نتایج الحادی و کفرآمیز گرفتند؟ استاد رحیم پور ازغدی
roshangari@ 2.8 هزار دنبال کننده
pixel