لحظاتی با دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس- حمیدیه اهواز 1364

32

مقر گردان کوثر دیماه 1364 دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس تعدای از عزیزانی که فیلم حاضر هستند به فیض شهادت رسیده اند