جناب خان در اتاق عمل!

878
جناب خان وقتی تو استخر بوده، توسط دوستاش مسخره شده و این موضوع باعث شده جناب خان یه تصمیم مهم بگیره!
pixel