این عشق را بهانه نیست

31
saman.ghiasi.page 38 دنبال‌ کننده
رفتن را ترانه نیست وین عشق را بهانه نیست، باید که چون قو شویم آنجا که کرانه نیست من نیستم چون برنده ای که می برد ترنده ای، من همانم که بیشم از این وفق، من اینم که در این تن زیستم
saman.ghiasi.page 38 دنبال کننده
pixel