شاخص گلوگاه در فرآیندها

32
همواره در فرآیندهای مختلف با مسئله کمبود منابع روبرو می شویم در این بین با استفاده از شاخص گلوگاه می توان قبل از ایجاد بن بست در فرآیند گلوگاه ها را شناسایی و جهت جلوگیری از بن بست اقدام کنیم. #BPM #BusinessProcessManagment #BAM #مدیریت_فرآیند #KPI #شاخص #گلوگاه
pixel