رهگشافن - سیستم اطفا حریق سرچاهی RahFire-WellHead

203
اطفا فوران چاه نفت در کسری از ثانیه سیستم اطفا حریق سرچاهی سیستم کنترل فوران سرچاهی رهگشا فن WellHead - OilWell
رهگشافن 4 دنبال کننده
pixel