جنس صدا چیست؟ صدایمان را بهتر بشناسیم.

84

جنس صدا، تن صدا و رنگ صدا سه واژه ی مترادفند که بیانگر فرکانس های اصلی صدای انسان هستند. حنجره ی انسان قادر به تولید دو نوع فرکانس است: "فرکانسهای اصلی" که جنس صدا را می سازند، و "فرکانسهای فرعی" که به صدا طنین می دهند. جنس صدا را نمی توان تغییر داد، اما می توان با انجام تمریناتی، فرکانسهای فرعی صدا را بهبود داد و به صدا جذابیت بخشید. ناصر طاهرکرد اولین گوینده صدای مرکز سمنان، در دوره های آموزشی خود، شگردهای دستیابی به صدای جذاب را آموزش می دهد.شماره تماس: 09351319929 - شروع آموزش از هفته ی نخست آذر 98

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…