مهارت ارائه و سخنرانی

312
برای اینکه در دنیا تأثیر گذار باشیم بایستی مهارتهای ارائه دادن را فرابگیریم. مهندس امیر احمدی مدیر موسسه ی "فناوری انسان هوشمند" بعنوان نویسنده و مدرس موفقیت، در این باره صحبت می کند. آدرس سایت: www.faenho.ir
pixel