برق زندگي ما را آسان کرده است

6,332
برق زندگي را آسان کرده است ولي به شرط آنکه سعي کنيم در زمان پيک مصرف از لوازم غير ضروري کمتر استفاده کنيم.
وزارت نیرو 413 دنبال کننده
pixel