افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست

175
افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست؛ کارگران باید در سود بیشتر واحدهای تولیدی سهیم شوند
pixel