نگهدانده های ثابت ارتودنسی

566

تا چه زمانی لازم است که نگهدانده های ثابت ارتودنسی در دهان باشند؟ دکتر هادی درویش پور متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک وصورت