خیزش حزب الله جهت اقامه دین حق عدل و اخلاق و رضایت حق تعالی!

148

بسیاری از ما حقیقت دو عالم را در بیرون از خود جست و جو کرده و با دیدن گفته ها، روایات و وقایع دچار سردرگمی شده و بین حق و باطل شک می کنیم! حال آنکه پیش از شناخت حقیقت می بایست به ابزارهایی که خالقمان در درونمان برای تشخیص حق از باطل داده رجوع کنیم؛ ابزارهایی که در همگیمان وجود داشته و هرکس با رجوع به خود می تواند آنها را دریافته و در نهایت حق را از باطل تشخیص دهد! ابزارهایی چون قلب و عقل!

گمنامان 67 دنبال کننده
pixel