پیام تبریک مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

137

پیام تبریک رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/تصویر و تدوین: روح الله دلیر