پرتو 3

612

معرفی سازمان نقشه برداری توسط دکتر مدد - ریاست وقت سازمان نقشه برداری کشور - پخش از برنامه پرتو در مورخ 10 دی ماه 1380