قبور مجاور مرحوم سلیمانی در قطعه20 اکثرا عراقی ونجفی و عرب هستند

240