بخش سی وهفتم :بااجتهادمکتب سلفی ها،اهل آتش ثواب می برد؟

114

بخش سی و هفتم :چگونه با اجتهاد مکتب سلفی ها،اهل آتش ثواب می برد؟|چند سوال ازاسلام اموی|حجت الاسلام کاشانی...از اینجا بشنوید ... http://gomnam.ir/index.php/multimedia/viewcategory/2561-