داش پهلوان

3,073
اسبی از جنس غیرت و غرور تکسواری عبدلله شفیعی.پیشکش دوستان عشق باز
pixel