47 دنبال‌ کننده
209.2 هزار بازدید ویدیو

فکر نمیکردم انقدر خوب باشه

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

بیس خیلی خوبی داره با همه فرکانس میزانه ام تریبل ضعیف که با یک سوپر تیوتر هورن گرندزیرو درست شد

دیگر ویدیوها

فکر نمیکردم انقدر خوب باشه

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

سیستم صوتی ماشین.

3.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.8 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی های اند

1 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

6.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

11.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

9 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

11.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.1 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

9.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین.

5.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.9 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

3.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

6.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیتم صوتی ماشین

2.7 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

15.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیتم صوتی ماشین

1.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.9 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

6.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

3.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

4.7 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

5.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

4.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

11.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.9 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

708 نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

801 نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

2.8 هزار نمایش ۵ سال پیش

سیستم صوتی ماشین

1.7 هزار نمایش ۵ سال پیش
نمایش بیشتر