علی معقولی کارآفرین موفق در برنامه حرف حساب شبکه یک 13:50