تعزیه حضرت علی سال 1392 : ضربت خوردن حضرت علی (ع) 4:24