اکران مردمی فیلم سینمایی مادری در پردیس کوروش 2:02