فعالیت های کمیته علمی فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران 1:13