جزئیات خون گیری مشکوک با سرنگ مشترک از دانش آموزان دختر 0:56