گزارش سردار جعفری درحضور امام خامنه ای و آیت الله عراقی 2:06