پیاده شدن بیل مکانیکی 220 هیوندای از تریلی بدون رمپ 2:35