معدن نیوز: برنامه دانیلی برای فعالیت در بازار ایران 3:02