اجرای آهنگ cheri Cheri Lady توسط گروه کر ارتش روسیه

2:45