نظر آقای مسعود اکبری درباره دوره ی خلق کتاب موفق 1:53