مگر می شود شهید را دوست نداشت؟ - پاسخی به حواشی اخیر 1:00