گفتگو درمورد امید به مدال رشته پینگ پنگ در آسیا 20:00